Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Prijs
Artikel   7 – Levering
Artikel   8 – Eigendomsoverdracht
Artikel   9 – Overmacht
Artikel 10 – Herroepingsrecht
Artikel 11 – Ontbinding overeenkomst
Artikel 12 – Vervoer
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Conformiteit en garantie
Artikel 15 – Retourzendingen
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Intellectueel eigendom
Artikel 18 – Persoonsgegevens en privacy

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.         Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.         Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) met gebruiker heeft gesloten;

3.         Dag: kalenderdag;

4.         Duurzame gegevensdrager: elk middel dat wederpartij in staat stelt om informatie, die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

5.         Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6.         Gebruiker: de besloten vennootschap NavInc, gevestigd te Eindhoven;

7.         Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de gebruiker;

8.         Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.         Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

10.       Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) met de gebruiker heeft gesloten.

 

Artikel 2 – Identiteit van de gebruiker

Naam: NavInc BV

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Adres: Steenoven 6F - 5626 DK - Eindhoven

E-mail: info@navinc.nl

KvK-nummer: 65632575

BTW-nummer: NL 856195704B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.         Op overeenkomsten gesloten met gebruiker is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

2.         Alle geschillen tussen gebruiker en wederpartij, welke voortvloeien uit overeenkomsten, worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de kantonrechter ter zake een zodanig geschil bevoegd is.

3.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen gebruiker en wederpartij.

4.         Voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst wordt de inhoud van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.      

5.         Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de wederpartij zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.          

Artikel 4 – Het aanbod

1.        Alle aanbiedingen van gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. De productgegevens zijn met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan aanvaard gebruiker echter geen enkele aansprakelijkheid.

2.        Bij levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn komen, indien de eerste deellevering plaatsvindt.

3.        Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst door of namens gebruiker aan wederpartij gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door gebruiker binnen acht dagen bevestigd worden, dan wel doordat gebruiker geheel dan wel gedeeltelijk binnen acht dagen daaraan uitvoering geeft.

4.        Gebruiker is bevoegd om, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte bestelling derden in te schakelen, waarvan de kosten aan wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave.

5.        Gebruiker is gerechtigd zaken onder rembours te leveren.           


Artikel 5 – De overeenkomst

1.         De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het derde lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.         Indien wederpartij het aanbod heeft aanvaard, bevestigt gebruiker binnen acht dagen de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door gebruiker is bevestigd of gebruiker met de feitelijke uitvoering aanvang heeft genomen, is er geen overeenkomst met wederpartij tot stand gekomen.

3.         De gebruiker kan zich (binnen de wettelijke kaders) op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.         De gebruiker zal bij het product of dienst aan wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de vestiging van gebruiker waar wederpartij met klachten terecht kan, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht en de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.


Artikel 6 – Prijs

1.         Alle op de website genoemde prijzen gelden inclusief BTW en af magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.         Niet bij de prijs zijn inbegrepen: speciale invoerrechten en/of overige belastingen en heffingen, speciaal verpakkingsmateriaal en/of emballage en kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering.

3.         Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, (hulp) materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is gebruiker gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen aan de wederpartij.

4.         Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens, indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

5.         Wederpartij heeft, in geval de prijsverhoging zich binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst voordoet, het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven.

6.         Wederpartij is verplicht zich te houden aan de door gebruiker vastgestelde verkoopprijzen van het door haar geleverde, tenzij wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders met gebruiker is overeengekomen.


Artikel 7 – Levering

1.         De opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijnen worden gezien. Bij niet-tijdige levering dient gebruiker uitdrukkelijk in gebreke te worden gesteld en haar een laatste termijn voor levering worden gegund.

2.         Wederpartij is verplicht (de verpakking van) het geleverde direct bij aflevering op eventuele gebreken te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling van gebruiker dat de zaken ter beschikking van wederpartij staan.

3.         Eventuele gebreken van of aan (de verpakking van) het geleverde welke bij (af)levering aanwezig blijken, dient wederpartij direct door middel van een Return Merchandise Authorization (RMA) te melden aan gebruiker

4.         Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen aan het geleverde geven wederpartij nimmer recht de levering te weigeren.

5.         Gebruiker is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke gebruiker afzonderlijk kan factureren. Wederpartij is dan verplicht te betalen conform het gestelde in artikel 15 van deze voorwaarden.

6.         Aan de leveringsplicht van gebruiker zal zijn voldaan door de zaken eenmaal aan de afnemer aan te bieden. Het ontvangstbewijs ondertekend door wederpartij of de persoon die deze daarbij vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.

7.         In geval van niet-afname komen de voor transport gemaakte kosten voor rekening van wederpartij. Na een periode van vier weken is gebruiker gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken.       


Artikel 8 – Eigendomsoverdracht

1.         Op de geleverde zaken rust een eigendomsvoorbehoud: tot het moment waarop wederpartij aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van gebruiker.

2.         Het is wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

3.         Wanneer wederpartij enige verplichtingen tegenover gebruiker uit de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, is gebruiker zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te nemen.

4.         In geval gebruiker het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst ontbonden.    
 

Artikel 9 – Overmacht

1.         In geval van overmacht, welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, is de gebruiker gerechtigd de levertijd met de duur van deze belemmering te verlengen.

2.         Indien de belemmering langer dan een maand duurt, heeft wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, mits deze per aangetekend schrijven geschiedt en door gebruiker voor de levering van de aangeschafte zaken wordt ontvangen.

 

Artikel 10 – Herroepingsrecht

1.         Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.         Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien mogelijk - in de originele staat en verpakking aan gebruiker retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.         Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door gebruiker bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.         Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor zijn rekening. Het reeds door de consument betaalde, zal door gebruiker zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of herroeping, worden terugbetaald.

5.         De gebruiker kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten, in het geval consument niet voldoet aan de vereisten in het tweede en derde lid van dit artikel.

6.         Het herroepingsrecht kan niet door de consument worden ingeroepen voor producten die gemaakt/geassembleerd zijn naar de persoonlijke specificaties van de consument of voor verzegelde producten (hardware- en softwarecombinatie) die de consument geopend heeft.


Artikel 11 – Ontbinding overeenkomst

1.         Gebruiker behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met wederpartij onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien gebruiker: in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder bewind/curatele wordt gesteld, de facturen niet (tijdig) betaalt of anderszins enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

2.         Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op wederpartij terstond opeisbaar en is gebruiker daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente.


Artikel 12 – Vervoer

1.         De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij is verstrekt, door gebruiker als goed ondernemer bepaald. Eventuele specifieke wensen van wederpartij inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien wederpartij verklaart heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.

2.         Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij gebruiker tot het moment van bezorging aan wederpartij of een vooraf aangewezen en aan gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.     


Artikel 13 – Klachtenregeling

1.         Gebreken aan het geleverde dienen binnen acht dagen na ontvangst door wederpartij bij gebruiker te zijn ingediend.

2.         Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum door gebruiker te zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt wederpartij geacht het geleverde en de (hoogte van de) factuur te hebben goedgekeurd en worden klachten hierover niet meer in behandeling genomen.

3.         Het indienen van klachten, ontslaat wederpartij nimmer van diens verplichtingen.

4.         Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

5.         Wederpartij is niet gerechtigd zaken waarover deze klaagt, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker terug te zenden.


Artikel 14 – Conformiteit en garantie

1.         De gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.         Indien overeengekomen staat de gebruiker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3.         Een door de gebruiker of producent verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover de gebruiker kan doen gelden.     


Artikel 15 – Retourzendingen

1.         Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van gebruiker zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten van de zending voor rekening van wederpartijGebruiker is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van wederpartij (onder derden) op te slaan.

2.         Retourzendingen, welke niet zijn aanvaard, ontheffen wederpartij in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichting.

3.         Retourzendingen die het gevolg zijn van zaken die bij levering gebreken vertonen, komen voor rekening van de gebruiker.

 

Artikel 16 – Betaling

1.         Betaling door de consument dient te geschieden voorafgaand aan de levering en door middel van een digitale overschrijving op een door gebruiker aangewezen bankrekening.

2.         Betaling door de ondernemer dient bij de eerste transactie te geschieden door middel van contante betaling na ontvangst van de onder rembours geleverde zaken. Voor de daaropvolgende transacties kan de ondernemer op rekening betalen, waarbij door de gebruiker een betalingstermijn van veertien dagen in acht wordt genomen.

3.         De ondernemer heeft geen enkele mogelijkheid tot verrekening van openstaande facturen met opeisbare vorderingen van zijn kant.    

4.         Indien de betaling van de factuur door de ondernemer niet binnen de termijn van veertien werkdagen na factuurdatum door gebruiker is ontvangen, is deze gehouden tot betaling van gebruiker gemaakte en wettelijk te verhalen (buiten)gerechtelijke incassokosten.

5.         De door of namens ondernemer gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van kosten en rente en daarna van de oudste openstaande facturen, zelfs indien ondernemer aangeeft dat de betaling op een latere factuur van toepassing is.

6.         Indien ondernemer met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is gebruiker gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende ondernemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van gebruiker om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van het hetgeen op dat moment te vorderen heeft.


Artikel 17 – Intellectueel eigendom

1.         Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de artikelen en/of tot de website berusten bij gebruiker.

2.         Het is wederpartij niet toegestaan de informatie zoals beschreven in het vorige lid te gebruiken en/of te wijzigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

3.         Gebruiker verklaart dat naar haar beste weten door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden.

4.         Indien in een rechtsgeding onherroepelijk is vastgesteld dat een door de gebruiker geleverd product toch inbreuk maakt op rechten van derden als hiervoor bedoeld, kan gebruiker na overleg met de betrokken partij kiezen: het betrokken product vervangen door een product die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht of het betrokken product terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

5.         De lay-out, teksten, foto's en overige onderdelen van de website zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van gebruiker. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk gebruik.


Artikel 18 – Persoonsgegevens en privacy

1.         De gebruiker zal de gegevens van wederpartij uitsluitend verwerken overeenkomstig de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving.

2.         De gebruiker acht het van groot belang om de door wederpartij verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer wederpartij de website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde wederpartij een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

3.         De gegevens van wederpartij worden door gebruiker geregistreerd in een database, die overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) uitsluitend voor communicatie met de desbetreffende wederpartij wordt gebruikt.

4.         Het staat wederpartij immer vrij aan gebruiker te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Wederpartij heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien wederpartij zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post of e-mail aangeven. Mutaties worden direct ingevoerd en verwerkt.